Regulamin Ośrodka

 

Regulamin Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS

 

 

Klienci

 1. W Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS (dalej zwany Ośrodkiem) przyjmowane są osoby dorosłe, które wyrażają zgodę na korzystanie z usług Ośrodka i mają zdolność do czynności cywilnoprawnych.
 2. W sytuacji korzystania z pomocy przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 3. W sytuacji dzieci i młodzieży pisemną zgodę na korzystanie z usług psychoterapii i konsultacji psychologicznej wydają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Rezerwacja wizyty

 1. Wszystkie usługi realizowane w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS odbywają się po wcześniejszym ich umówieniu. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Ośrodka mogą to zrobić w następujący sposób:
 1. umówienie terminu kolejnego spotkania bezpośrednio ze specjalistą podczas korzystania z usług Ośrodka
 2. rejestracja na wizytę przez system rezerwacji online zarezerwuj.pl https://widget.zarezerwuj.pl/direct/534e0a9b-1c9b-4db2-9516-9c4ec5a3d9c8?fbclid=IwAR3QGdKVAcN-MD4-syF59qjxne71zDilufqbJH45qcGpgY2QireWk1x3MQI dostępny na stronie internetowej Ośrodka https://psychoterapia-lublin.info/ 
 3. telefonicznie +48 736 855 270
 4. mailowo: kontakt@psychoterapia-lublin.info

 

Płatności

 1. Korzystanie z usług Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS jest odpłatne, zgodnie z cennikiem, który jest zamieszczony na stronie  https://psychoterapia-lublin.info/#CENNIK 
 2. Osoby korzystające z usług Ośrodka są zobowiązane do wnoszenia płatności za wizyty.
 3. Płatności za realizowane usługi przyjmowane są w formie gotówkowej, płatności kartą, blikiem, przelewem lub za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 (w systemie rezerwacji online).
 4. Klient ma możliwość otrzymania faktury za zrealizowane usługi po zgłoszeniu tej potrzeby.
 5. Wizyty pierwszorazowe odbywają się pod warunkiem wniesienia za nie opłaty najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem wizyty.
 6. Umówienie na wizytę jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 7. Spóźnienie na wizytę skutkuje skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 8. W Ośrodku jest możliwość realizacji spotkań i sesji w sposób zdalny w sytuacji niemożności zgłoszenia się na wizytę osobiście. 
 9. W sytuacji umówienia się na sesję dla par lub terapię rodzinną w sytuacji kiedy osoby zainteresowane nie zjawią się w ustalonym składzie wizyta jest płatna zgodnie z pierwotnie zaplanowaną stawką.
 10. Opłaty za usługi realizowane w Ośrodku mogą ulegać zmianie. Klientów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum 6 miesięcy. 

 

Odwołanie wizyty

 1. Umówione wizyty należy odwołać w sytuacjach problemów losowych co najmniej 24 godzin przed spotkaniem. Wizyty odwołane po tym czasie są w pełni płatne. Wynika to z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
 2. Wizytę osobistą można zamienić na wizytę zdalną informując o tym psychologa/ lub psychoterapeutę wysyłając sms bezpośrednio do specjalisty.
 3. Sesje, które są odwoływane z powodu nieobecności terapeuty odwołane co najmniej 24 godzin przed ich rozpoczęciem nie wymagają opłacenia.  W takiej sytuacji w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
 4. W sytuacji odwołania przez psychologa/ psychoterapeutę w czasie krótszym niż 24 godzin dodatkowe spotkanie realizowane jest nieodpłatnie.

 

 

Zasady pracy terapeutycznej

 1. Częstotliwość sesji terapii indywidualnej jest ustalana przez klienta i psychoterapeutę indywidualnie.
 2. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ma formę umowy ustnej lub pisemnej. Zasady kontraktu nie mogą być sprzeczne z regulaminem Ośrodka. 
 3. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 4. Zgodnie z etyką zawodu i w trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnym superwizjom. Klienci korzystający z pomocy specjalistów Ośrodka wyrażają zgodę na omawianie ich trudności w trakcie procesów superwizji.
 5. Przerwy w terapii wynikające z okresów wolnych od pracy (np. urlopy, wyjazdy itp.) klientów i psychoterapeuty są nieodpłatne w wypadku zgłoszenia w terminie do 1 miesiąca przed planowaną przerwą.
 6. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. 
 7. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94r.
 8. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom.

 

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które pracują w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS oraz osoby, które korzystają z usług oferowanych przez Ośrodek.
 2. Zapisy regulaminu mogą być raz w roku uaktualniane przez kierownictwo placówki. Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2023 r.

 

 

 

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I ROZWOJU

PROGRESS Kalińska, Talik sp.j.
z siedzibą w Lublinie, ul. Kiwerskiego 5//8
20-240 Lublin

Social Media